ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU)

 

       Dünyada haberleşme alanındaki ilk organizasyon 1865 yılında aralarında Osmanlı Devleti’nin de bulunduğu 18 ülke tarafından kurulan “Telgrafçılar Birliği”dir. Bu organizasyon 1947 yılında, Birleşmiş Milletler bünyesinde telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren “Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-ITU” haline dönüştürülmüştür. ITU, Haziran 2000 itibari ile 188 üye ülkeden oluşmaktadır.

 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin amacı:

 

* 9 kHz-300GHz arasındaki frekans spektrumunun, üye ülkeler arasında eşit şekilde paylaşımını sağlamak.

 

*Telekomünikasyon servislerine ait sistemleri ve donanımları geliştirmek, standartlarını belirlemek ve bunların hem kendi içlerinde, hem servislerarası hem de üye ülkeler arasında uyumlu çalışmalarını sağlamak,

 

*Ülkelere ve servislere tahsis edilen  frekans bandlarını planlamak,

 

*Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere telekomünikasyon alanında yardım etmek,

 

*Tüm bu faaliyetlerin gerektirdiği her türlü yasa, tüzük, yönetmelik ve anlaşmaları yapmak ve uygulanmasını sağlamaktır.

 

ITU, dört (4) yılda bir yapılan “Tam Yetkili Temsilciler Konferansları”nda gözden geçirilen ITU Yasası (Constitution) ve Sözleşmesi (Convention) kapsamında faaliyet göstermektedir. Adı geçen Yasa ve Sözleşme, ITU’nun kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve işleyişini belirlemektedir. Bu Yasa ve Sözleşme maddeleri, telekomünikasyon hizmetlerini düzenleyen ve bütün üye ülkeler üzerinde bağlayıcı nitelik taşıyan İdari Tüzüklerle-Radyo Tüzüğü (RR: Radio Regulations) ve Uluslararası Telekomünikasyon Tüzüğü ile tamamlanmaktadır.

 

         1992 yılı Aralık ayında yapılan Ek Tam Yetkili Temsilciler Konferansı (APP-92) sırasında alınan kararlar uyarınca yeniden yapılanan ITU bünyesindeki organlar ve bu organlar arasındaki görev yetki ve sorumluluk dağılımı Şekil-1’de belirtilmiş ve aşağıda kısaca açıklanmıştır.

 

*Tam Yetkili Temsilciler Konferansı (PP):ITU’nun en üst düzey ve en yetkili  Konferanslarıdır.

 

*Konsey:ITU’nun icra organı olarak hareket eder.

 

*Dünya Telekomünikasyon Konferansları (WCIT):Sadece operatörlere yönelik çalışma usul ve esaslarının belirlendiği, “Uluslararası Telekomünikasyon Tüzüğü”nü,  ihtiyaçlar doğrultusunda revize eder.

 

*Telekomünikasyon Standardizasyonu Sektörü (ITU-T):Telekomünikasyon hizmetlerinde kullanılan sistem ve donanımların teknik, işletme ve tarife esaslarını da dikkate alarak standardizasyonunu sağlar.

 

*Telekomünikasyon Geliştirme Sektörü (ITU-D):Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde telekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla her türlü teknik yardım programını hazırlar, gerekli organizasyonu ve teknik  işbirliğini sağlar.

        

         *Radyokomünikasyon Sektörü (ITU-R): Radyo-frekans spektrumunun, sabit uydu yörüngesi kullanımı da dahil olmak üzere, bütün radyokomünikasyon servisleri tarafından mantıklı, eşit, verimli ve ekonomik kullanımını sağlar ve Radyokomünikasyon konusunda araştırmalar yaparak tavsiye kararları hazırlar. Şekil-1’den de görüldüğü üzere Radyokomünikasyon Sektörü aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır.

 

                   -Dünya ve Bölgesel Radyokomünikasyon Konferansları (WRC/ RRC)

                   -Radyo Tüzüğü Kurulu (RRB)                  

                   -Radyokomünikasyon Genel Kurulları (RA)

                   -Radyokomünikasyon Çalışma Grupları (R-SG)

                     -Seçimle gelen bir Direktör tarafından yönetilen Radyokomünikasyon Bürosu (BR)

 

         Radyokomünikasyonun teknik konuları ile ITU-R Çalışma Grupları (SG) ilgilenmektedir. Çalışma Gruplarının isimleri ve görevleri aşağıda kısaca belirtilmiştir.

 

         SG-1: Spektrum Düzenleme

         Spektrum idaresinin verimli bir şekilde yapılanması, paylaşım kriterleri ve    yöntemleri, monitoring (izleme) teknikleri ve uzun vadeli kullanım stratejileri konularında prensipler ve teknikler geliştirerek tavsiye kararları oluşturur.

 

         SG-3: Radyo Dalgalarının Propogasyonu

         Radyo dalgalarının iyonlaşmış ve iyonlaşmamış ortamlarda yayılımı ve radyo gürültüsünün özelliklerinin araştırılarak radyokomünikasyon sistemlerine etkilerini belirler.

 

 

         SG-4: Sabit Uydu Servisleri

         Sabit uydu servisleri ve bu servislerdeki uydulararası linkler için tracking, telemetry ve telecommand fonksiyonları da dahil olmak üze re sistem ve şebekelerle ilgili çalışmaları yürütür.

 

        SG-7: Bilimsel Servisler

         Uzay operasyonları, uzay araştırma, dünya inceleme ve meteoroloji, radyoastronomi ve radar astronomi servisleri için sistemler; standard frekans ve evr  ensel saat sinyali servislerinin yayılımı, alışı ve koordinasyonu bu grubun görevleri arasındadır.

 

         SG-8: Mobil, Radyodeterminasyon, Amatör ve İlgili Uydu Servisleri

         İlgili uydu servisleri de dahil olmak üzere mobil, radiodeterminasyon ve amatör servisleri için sistem ve şebekelerle ilgili konularda tavsiye kararları hazırlar.

        

        SG-9: Sabit Servisler

         Karasal istasyonlarla çalışan sabit servis sistemleri ve şebekeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.

 

         SG-10: Yayın Servisi-Ses

         Audio frekansı ve kayıt cihazları da dahil olmak üzere yayın ve uydudan yayın servislerinin uluslararası program değişimi ve sistemleri, sinyallerin ses, veri ve sesle birlikte taşınan yan servisler için kullanıldığında halka iletilmesi sırasındaki genel performansı konularında tavsiye kararları hazırlar.

 

         SG-10’un Alt Çalışma Grupları(WP) ve Task Grupları(TG) aşağıda belirtilmiştir:

         WP 10A: 30 MHz’in altındaki frekanslarda Ses Yayını ve Ses yayını için Antenler,

         WP 10B:  30 MHz’in üzerindeki frekanslarda Karasal Ses Yayını,

         WP 10C:  Ses Yayın Sinyallerinin Odyo-Frekans Karekteristikleri,

         TG  10/3: Subjektif Ses Düzenlemesi,

         TG  10/4: Objektif Odyo Kalite Düzenleme Metodları,

         TG  10/5: HF Yayını için Teknik Parametreler  ve Planlama İşlemleri.

 

        SG 11-Yayın Servisi-Televizyon

         Video frekansı ve kayıt cihazları da dahil olmak üzere yayın ve uydudan yayın servislerinin uluslararası program değişimi ve sistemleri, sinyallerin televizyon veri ve ilgili servisler için kullanıldığında, kamuya iletilmesi sırasında sahip olunması gereken genel performansı ile ilgili çalışmaları yürütür.

 

         SG-11’in Alt Çalışma Grupları(WP) ve Task Grupları(TG) aşağıda belirtilmiştir:

         WP 11A: Televizyon  Sistemleri ve Data Yayını,

         WP 11B: Sayısal Televizyon (Kaynak Kodlu),

         WP 11C: Karasal Televizyon   (Emisyon ve Planlama Parametreleri),

         WP 11E: Video Kalite Değerlendirmesi,

         JWP 10-11R Yayın İçin Kayıt,

         JWP 10-11S Enterferans Hesaplama Metodları ve 1. ve 3. Bölgede Planlama

         TG 11/1: HDTV ve Uluslararası Program Değişimi,

         TG 11/2: Sayısal Stüdyo Arabirimleri,

         TG 11/3: Sayısal Karasal Televizyon Yayını,

         TG 11/5: İnteraktif Televizyon Yayın Sistemi,